Algemene voorwaarden 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Demi Maatman en de klant.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Demi Maatman en de klant.

Artikel 2 – Diensten en producten

2.1 Demi Maatman biedt verschillende diensten en producten aan, zoals 1-op-1 sessies, meditaties en online cursussen.

2.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de diensten en producten die het beste passen bij zijn of haar behoeften en verwachtingen.

2.3 Demi Maatman behoudt zich het recht voor om de aangeboden diensten en producten te wijzigen of te beëindigen.

Artikel 3 – Retreats

3.1 Naast de 1:1 sessies en online producten biedt Demi Maatman ook retreats aan waarbij de deelnemers op locatie in Zweden verblijven en overnachten in een retreatcentrum waar diverse activiteiten gegeven worden.

3.2 De retreats worden aangeboden op basis van beschikbaarheid en worden aangekondigd op de website van Demi Maatman.

3.3 De kosten voor deelname aan de retreats worden vooraf bekendgemaakt op de website van Demi Maatman en dienen voorafgaand aan de retreat te worden voldaan.

3.4 Annulering van een retreat dient schriftelijk te geschieden via e-mail.

3.5 Bij annulering van een retreat gelden de volgende voorwaarden:

  • Tot 21 dagen voorafgaand aan de retreat kan kosteloos worden geannuleerd;
  • Tot 7 dagen voorafgaand aan de retreat wordt €400,- in rekening gebracht;
  • Bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de retreat is geen restitutie meer mogelijk.

3.6 Deelname aan de retreats is op eigen risico van de deelnemer. Demi Maatman is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van deelname aan de retreats.

3.7 Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een geldige reisverzekering en zijn verantwoordelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden, zoals annulering of voortijdig vertrek.

3.8 Demi Maatman behoudt zich het recht voor om de retreats te annuleren of te verplaatsen in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld natuurrampen of ziekte van Demi Maatman.

3.9 De deelnemer verklaart zich akkoord met deze voorwaarden bij inschrijving voor een retreat en dient voorafgaand aan de retreat een aansprakelijkheidsverklaring te ondertekenen.

Artikel 4 – Betalingen

4.1 De klant is verplicht om de vergoeding voor de geleverde diensten en producten te betalen volgens de tarieven die zijn overeengekomen tussen Demi Maatman en de klant.

4.2 Betalingen dienen te geschieden binnen de termijn die is overeengekomen tussen Demi Maatman en de klant.

4.3 Bij niet-tijdige betaling is de klant in verzuim en heeft Demi Maatman het recht om incassokosten en rente in rekening te brengen.

Artikel 5 – Geen vervanging van medische behandelingen

5.1 De adviezen en therapieën die worden gegeven door Demi Maatman zijn bedoeld als aanvulling op reguliere medische behandelingen en niet als vervanging daarvan.

5.2 De klant wordt sterk aangeraden om bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch deskundige te raadplegen voordat hij of zij een sessie boekt bij Demi Maatman.

Artikel 6 – Innerlijke groei en zelfontwikkeling

6.1 De consulten, meditaties en healings die worden aangeboden door Demi Maatman zijn bedoeld als ondersteuning voor het pad van innerlijke groei en zelfontwikkeling van de klant.

6.2 Demi Maatman kan geen garantie geven voor specifieke resultaten of uitkomsten van de consulten, meditaties en healings.

6.3 De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces van innerlijke groei en zelfontwikkeling, en Demi Maatman is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade die voortkomen uit het volgen van de aangeboden diensten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Demi Maatman is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten en producten die worden aangeboden.

7.2 Demi Maatman is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade die voortkomen uit het niet opvolgen van de adviezen en therapieën die worden gegeven.

7.3 Demi Maatman is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade die voortkomen uit het niet tijdig of correct verstrekken van informatie door de klant.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 In geval van overmacht, zoals ziekte of onvoorziene omstandigheden, is Demi Maatman gerechtigd om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

8.2 Demi Maatman zal zich inspannen om de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de overmachtssituatie en eventuele vervangende diensten aan te bieden.

Artikel 9 – Annulering van een consult

9.1 De klant heeft het recht om een consult kosteloos te annuleren tot 24 uur voor aanvang van het consult.

9.2 Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van het consult, wordt het volledige bedrag van het consult in rekening gebracht.

9.3 Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

9.4 In het geval de klant zonder afmelding niet op de afgesproken tijd op komt dagen of minstens een kwartier te laat is, dan wordt een volledig consult in rekening gebracht.

Artikel 10 – Bevoegde rechter

10.1 Op deze algemene voorwaarden is het Zweedse recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zweden.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Indien de klant een klacht heeft over de geleverde diensten of producten, dient hij of zij eerst contact op te nemen met Demi Maatman om te trachten de klacht op te lossen.

11.2 Demi Maatman zal de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en trachten een passende oplossing te bieden.

11.3 Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klant wordt opgelost, kan de klant een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende instantie of geschillencommissie.

Artikel 12 – Privacy en Geheimhouding

12.1 De holistisch psycholoog respecteert de privacy van de klant en zal alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen.

12.2 De holistisch psycholoog zal alle redelijke maatregelen treffen om de persoonlijke informatie van de klant te beschermen en te voorkomen dat deze informatie in handen van onbevoegden komt.

12.3 De persoonlijke informatie die de klant aan de holistisch psycholoog verstrekt, zal uitsluitend worden gebruikt voor het verlenen van diensten aan de klant en voor administratieve doeleinden.

12.4 De klant heeft het recht om te allen tijde inzage te krijgen in de persoonlijke informatie die de holistisch psycholoog over hem of haar heeft verzameld.

12.5 De holistisch psycholoog zal de persoonlijke informatie van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten aan de klant of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

12.6 De holistisch psycholoog zal de klant vooraf informeren over de verstrekking van persoonlijke informatie aan derden, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan.

12.7 De klant is verantwoordelijk voor het verlenen van accurate en actuele persoonlijke informatie aan de holistisch psycholoog.

12.8 De holistisch psycholoog zal vertrouwelijke informatie die door de klant tijdens een consult wordt verstrekt, geheimhouden, tenzij wettelijk verplicht om deze informatie openbaar te maken.

12.9 De holistisch psycholoog behoudt zich het recht voor om te allen tijde vertrouwelijke informatie te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties wanneer dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid van de klant of anderen.

12.10 De holistisch psycholoog zal de klant vooraf informeren over de verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan.

Artikel 13 – Nietigheid

13.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

13.2 Partijen zullen in dat geval in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling in acht worden genomen.

Artikel 14 – Wijzigingen algemene voorwaarden

14.1 Demi Maatman behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Wijzigingen of aanvullingen worden tijdig bekendgemaakt op de website van Demi Maatman.

14.3 Door gebruik te maken van de diensten van Demi Maatman na eventuele wijzigingen of aanvullingen van de algemene voorwaarden, ga je akkoord met de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

14.4 Indien je niet akkoord gaat met de gewijzigde of aangevulde voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van de diensten van Demi Maatman.